Благоевград, Пловдив и Лом
lider_blagoevgrad@abv.bg

Овластяване на ромската общност

Овластяване на ромски общности на местно ниво в България да се застъпват за изпълнението на политики за включване пред местните власти

Изграждане на коалиции

Идентифициране, изграждане и поддържане на междусекторни коалиции със социални и професионални групи и въвличането им в застъпничество за изпълнението на политики за включване на местно ниво

Модел за застъпничество

Изпробване и разпространие на междуобщностен модел за застъпничество за изпълнение на стратегически документи за интеграция на ромите на местно ниво.

Обзор на политиките

В докладите изготвени от трите граждански организации се прави преглед на приложимите политики в три географски региона на България – Благоевград, Монтана и Пловдив, съпоставими във всички нива – европейско, национално, регионално и общинско, както и преглед на стратегически документи с последици за ромската общност. Те представяват картина, която отразява национални и европейски политически процеси  като  въздействие на местно ниво.

Обзор на политики в Благоевград

Настоящият доклад е изработен от сдружение Л.И.Д.Е.Р. и прави преглед на приложимите политики в регион Благоевград съпоставими във всички нива – европейско, национално, регионално и общинско, както и преглед на стратегически документи с последици за ромската общност. Докладът има за цел да подпомогне изпълнението на една от основните дейности от проекта  „Междусекторно застъпничество

Обзор на политики в Лом

Настоящият доклад е разработен от Roma Lom Foundation и прави преглед на приложимите политики в регион Монтана съпоставими във всички ниваевропейско, национално, регионално и общинско, както и преглед на стратегически документи с последици за ромската общност. Докладът има за цел да подпомогне изпълнението на една от основните дейности от проектаМеждусекторно застъпничество“.

Обзор на политики в Пловдив

Настоящият доклад е разработен от младежки клуб Рома – Столипиново и прави преглед на приложимите политики в регион Пловдив съпоставими във всички ниваевропейско, национално, регионално и общинско, както и преглед на стратегически документи с последици за ромската общност. Докладът има за цел да подпомогне изпълнението на една от основните дейности от проектаМеждусекторно застъпничество“.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

партньора

региона

лидери

обучения

кампании

модел